آمار عیدی کارکنان دولت و بازنشستگان اعلام شد؛ یک میلیون و 600 هزار تومان – تابناکبه گزارش تابناک اقتصادی، بر اساس تصمیم عصر امروز هیئت دولت که به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد، دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران مجاز به استخدام کارمندان (رسمی، دائمی) شدند. ). ، قرارداد، خرید خدمات، قراردادی و موقت) و هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات و قضات شاغل تمام وقت (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار) مبلغ قطعی 16 میلیون ریال در نسبت خدمت تمام وقت در سال 1400 به عنوان پاداش پایان سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه اجرایی پرداخت می شود.

پرداخت حق بیمه پایان سال (عیدی) به کارکنانی که به نسبت خدمات تمام وقت در سال 1400 اقدام به خرید خدمات پیمانی و موقت می کنند و در هر صورت میزان عیدی این افراد کمتر از 50 درصد نخواهد بود. شکل .

همچنین میزان حق بیمه پایان سال (عیدی) پرداختی به مستمری بگیران، مستمری بگیران، کمک های از کارافتادگی، حق بیمه وراث کارکنان متوفی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و همچنین. ایثارگران و جانبازان دارای معلولیت کلی مبلغ 16 میلیارد ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.

عیدی مستمری بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشور که در سال 1400 پرداختی بیمه خانواده، فرزندان و بیمه سلامت آنها توسط صندوق مذکور پرداخت شده است، توسط آن صندوق و در سایر موارد غیر مشمول وجوه مذکور از محل اعتبارات قابل پرداخت است. دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت. دولت مربوطه پرداخت می شود.

خدمت نیمه وقت بانوان از نظر اجرای این مصوبه به صورت تمام وقت در نظر گرفته شده است و معلمان نیز متناسب با ساعات تدریس در این مصوبه مشمول تحصیل خواهند شد. شرکت های دولتی نیز موظفند از پرداخت هرگونه وجه تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ ذکر شده به مدیران و اعضای هیأت مدیره خودداری کنند.

علاوه بر عیدی مشمول این مصوبه، به مشمولان این مصوبه که طبق قوانین و مقررات مربوط مشمول کمک هزینه عائله مندی و اولاد می باشند، مبالغ زیر نیز توسط مرجع عیدی پرداخت نفقه عائله پرداخت می شود:

– برای شوهر مبلغ قطعی 4 میلیون ریال

– برای هر فرزند تحت تکفل مبلغ ثابت یک میلیون و 500 هزار ریال.

دیدگاهتان را بنویسید