ارزش افزوده برای علوم پسامدرن چند رشته‌ای و علوم مدرن میان‌رشته‌ای ایجاد شود

با حکم سرپرست دانشگاه تربیت مدرس، رؤسای مرکز تحقیقات مهندسی راه و ترابری و مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری ابقا شدند.منبع

دیدگاهتان را بنویسید