اروپا از طرح های قطع روابط با ایران عقب نشینی کرده است
سخنگوی نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: اتحادیه اروپا هیچ برنامه ای برای قطع روابط دیپلماتیک با ایران ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید