افزایش 242 درصدی خرید تضمینی گندم خراسان رضویوحیدرضا فریدونی، مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی گفت: از پایان اردیبهشت ماه و از آغاز خرید تضمینی گندم در سراسر استان، 354 هزار و 284 تن گندم از نیاز کشاورزان خراسان رضوی بیشتر شده است. خرید، افزایش قابل توجهی نسبت به سال گذشته است.

وی افزود: سطح زیر است کشت گندم در سال زراعی جاری با 204 هزار هکتار، پیش بینی خرید 274 هزار و 503 تن را داریم، اما این افزایش چشمگیر است.

مدیرکل خواربار وخدمات بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: افزایش تولید گندم و خرید تضمینی تحت تاثیر بارندگی های خوب و افزایش تولید حاصل شد و در مجموع 17881 خرید انجام شد. مزرعه دار و در قالب 605000 محموله تکمیل شده است.

فردونی گفت: این مقدار خرید تضمینی گندم به مبلغ 409.21 میلیارد ریال خریداری شد که 100 درصد آن به کشاورزان پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: استان در سال گذشته خرید 101 هزار تن گندم را به پایان رساند.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: بیشترین خرید گندم مربوط به تربت جام بوده که به 43 هزار تن و 141 تن رسیده است. کشاورزی خشک 126 هزار هکتار به کشت گندم آبی اختصاص یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید