امکان اجرای کامل نسخه الکترونیکی تا پایان سالکریمی گفت: یکسان سازی پورتال های رونویسی یکی از پروژه های ملی و افتخاری ایران است و در 4 ماه گذشته با سرعت خوبی طی شده است.

مطمئناً بیش از 90 درصد مقررات بهداشتی از طریق وسایل الکترونیکی تصویب شده است.

قائم مقام وزیر بهداشت افزود: باید در وزارت بهداشت بحث سیاستگذاری را انجام دهیم و سپس بحث اپراتور را به بنگاه های دانش ارائه کنیم. زیرا مطمئناً می توانند پنل های کاربرپسندتری را در رقابت با یکدیگر ارائه دهند.

در حال حاضر برخی مؤسسات در حال ترجمه فرم هستند و بحث درج قراردادهای بیمه در قانون بودجه 1401 بسیاری از مسائل را روشن کرده و وظایف دستگاه های مختلف را مشخص کرده است.

کریمی گفت: اجرای کامل نسخه الکترونیکی فرآیندی است که احتمالا تا پایان سال به آن دست خواهیم یافت.

دیدگاهتان را بنویسید