اگر چین دوست ایران است، پس چرا سکوت کرده است؟

با وجودی که همه کشورها و اعضای عضو برجام درباره برنامه هسته‌ای ایران اظهارنظر روشن و شفافی دمنبع

دیدگاهتان را بنویسید