بازدید معاون استاندار از ایستگاه پمپاژ آب خام اهواز