بازدید معاون فرماندار از ایستگاه پمپاژ آب خام اهواز