بدهی خارجی افغانستان یک میلیارد و چهارصد میلیون دالر استمقامات وزارت مالیه طالبان گفته اند که در یک سال گذشته 6.1 میلیون دالر از بدهی های خود را به کشورها و موسسات مالی بزرگ پرداخت کرده اند.

نصرت الله محمود، رییس عمومی خزانه داری وزارت مالیه در نشست با رسانه ها گفت که پس از بازگشت طالبان، این وزارت از کشورها و سازمان های خارجی پول دریافت نکرده است و این بدهی ها میراث است. آخرین بار.

معراج محمد معراج سرپرست وزارت مالیه طالبان نیز گفت که این وزارت در یک سال گذشته 151 میلیارد افغانی عواید جمع آوری کرده است و افغانستان نیازی به کمک های خارجی ندارد.

افغانستان بخش بزرگی از عواید خود را از گمرکات و مالیات دهندگان بزرگ دریافت می کند و افزایش تجارت نیز بر عواید کشور تأثیر می گذارد.

دیدگاهتان را بنویسید