برداشت زعفران از مزارع استان همدان

استان همدان با داشتن اقلیمی مناسب به عنوان یکی از قطب های کشت زعفران در کشور مطرح است. هر ساله با شروع فصل برداشت زعفران از حدود 250 هکتار زمین زیر کشت زعفران در استان همدان حدود 700 تا 800 کیلوگرم زعفران برداشت میشود.source article

دیدگاهتان را بنویسید