برگشت به آموزش‌های سنتی تقریبا امکان‌ناپذیر است

رئیس دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه معقتد است، با پایان کرونا هم برگشت به آموزش های سنتی در دانشگاه ها تقریبا امکان ناپذیر است و آموزش ها به شکل ترکیبی ادامه می یابد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید