بە صدا درآمدن سوت قطار همزمان با دهە فجر در کردستان

استاندار کردستان با تاکید بر این که برای اتمام راه آهن همدان به سنندج عزم و اراده جدی در سطح ملی و استانی بە وجود آمد، گفت: دهە فجر امسال جابجایی کالا و مسافر با قطار از سنندج آغاز شود.منبع

دیدگاهتان را بنویسید