تصاویر | شب‌های خاکستری تهران

دو هفته‌ای می شود که آلودگی هوا، نفس تهران را به شماره انداخته و شب‌های تیره شهر را خاکستری کرده است. منبع

دیدگاهتان را بنویسید