تعداد فقرا 2 برابر شد/ 8 میلیون نفر از طبقه متوسط کم شد!

اگرچه هدف تحریم ها، عمدتا با رویکرد فشار سیاسی بر رفتار دولت یک کشور اعمال می شود، اما اثر آن برمنبع

دیدگاهتان را بنویسید