تفسیر به رای حکم آخوند خراسانی توسط قاضیِ شرع احمدشاه

حکم ملا محمدکاظم خراسانی ملقب به آخوند خراسانی از رهبران جنبش مشروطه در عصر محمدعلی و احمد شاه قاجار از سوی مشروطه خواهان تندرو به خصوص قاضی شرع شیخ ابراهیم زنجانی ایلخانی تفسیر به رای شد و با استناد به این حکم، فرمان قتل شیخ فضل الله نوری دیگر رهبر جنبش مشروطه صادر شد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید