جلد روزنامه – یکشنبه 15 بهمن


باشگاه خبرنگاران جوانروسیه و اوکراین چه کسی ماشه را می کشد؟ با شکست مذاکرات در برلین، جنگ بیش از هر زمان دیگری به اوکراین نزدیک شده است. نسخه های کمیاب! با وجود خودکفایی 90 درصدی در پزشکی، برخی پزشکان بر تجویز داروی خارجی اصرار دارند. در اوکراین از مهمترین موضوعات صفحه اول روزنامه های امروزی هستند.

جلد روزنامه - یکشنبه 15 بهمن

جلد روزنامه - یکشنبه 15 بهمن

جلد روزنامه - یکشنبه 15 بهمن

جلد روزنامه - یکشنبه 15 بهمن

جلد روزنامه - یکشنبه 15 بهمن

جلد روزنامه - یکشنبه 15 بهمن

جلد روزنامه - یکشنبه 15 بهمن

جلد روزنامه - یکشنبه 15 بهمن

جلد روزنامه - یکشنبه 15 بهمن

جلد روزنامه - یکشنبه 15 بهمن

تمام کردن…

دیدگاهتان را بنویسید