خطر برای پل رودخانه در تیمورلوآقای محمودیان به نمایندگی از اداره کل راه آهن استان به دلیل شکستن پل راه آهن در بستر چای رودخانه گونبرف در شهرستان تیمورلو گفت: این پل به دلیل باریک بودن باعث خسارت ناشی از سیل و آبگرفتگی شهر تیمورلو و باغات می شود.

افزایش بارندگی برای چند روز آینده، تخلیه و اسکان کامل پیش بینی می شود گردشگران در مسیله استفاده از کمپ های رودخانه ای و کمپ های گردشگری بر روی نهرها ممنوع است.

سازمان های اجرایی و ارائه دهندگان خدمات مسئول این وضعیت هستند زنگ نارنجی هواشناسان آماده مقابله با بحران های احتمالی سیل هستند.

دیدگاهتان را بنویسید