دختر نوجوان فنلاندی برای یک روز رئیس جمهور شد

واگذاری نمادین قدرت به نلا سالمینن در این کشور اسکاندیناوی در راستای کارزار «قدرت گیری دخترمنبع

دیدگاهتان را بنویسید