راه آهن آرزوی چندین ساله مردم کوهدشت استراه آهن آرزوی چندین ساله مردم کوهدشت است
احداث راه آهن کوهدشت یکی از خواسته های دیرینه مردم کوهدشت و مصوبات دولت های گذشته بود که هنوز اجرایی نشده است. احداث راه آهن می تواند در ابعاد مختلف به توسعه این شهر کمک کند.

احداث راه آهن کوهدشت یکی از خواسته های دیرینه مردم کوهدشت و مصوبات دولت های گذشته بود که هنوز اجرایی نشده است. احداث راه آهن می تواند در ابعاد مختلف به توسعه این شهر کمک کند.

دیدگاهتان را بنویسید