رزمایش انجام گرفته در شمالغرب ایران چه معنایی برای طرف مقابل داشت؟

source article

دیدگاهتان را بنویسید