روند قبلی برای مقابله با ساختمان های ناایمن قابل قبول نیست + فیلم