رویداد مشترک گروه واحدهای کشاورزی و فناوری دانشگاه سمنان
بیش از 15 واحد فناور بخش کشاورزی در رویداد اشتراک واحدهای صنعتی و فناور دانشگاه سمنان شرکت کردند.

دیدگاهتان را بنویسید