سلامت مردم در چنگ مافیای دارو / ارز ۴۲۰۰تومانی چرا قیمت دارو را کاهش نداد؟

آمارها می‌گویند بعد از نفت و اسلحه، بیشترین حاشیه سود متعلق به صنعت دارو است و به همین دلیلمنبع

دیدگاهتان را بنویسید