صحبت مهاجران افغانستانی از دوستی و دوستی دو ملت در ایران و افغانستان + فیلم