طبیعت برفی جاده اولنگ رامیان
بارش برف که از سحرگاه جمعه در نقاط مختلف گلستان آغاز شد بسیاری از شهرها و روستاهای گلستان را سفیدپوش کرد.

دیدگاهتان را بنویسید