عوامل موثر بر رنگ چشم جنین

رنگ چشم جنین بستگی زیادی به رنگ چشم والدین و اجداد جنین دارد، گاهی اوقات در صورتی که پدر و مادر جمنبع

دیدگاهتان را بنویسید