قطع درخت در حاشیه و بستر رودخانه ممنوع است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: قطع هرگونه درخت در حاشیه و بستر رودخانه ممنوع است.منبع

دیدگاهتان را بنویسید