لاح اصلاح اساسنامه سهام قضائی ‌ در انتظار معرفی نمایندگان دولت به کارگروه سهام عدالت .


حسین امینی خواه گفت: وی در خصوص آخرین اخبار از اصلاح آیین نامه سهام عدالت به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: در این راستا کارگروهی زیر نظر دیوان عالی بورس تشکیل شده است که در آن کلیه موارد سهام عدالت بوده است گروه کاری باید دنبال شود، در این گروه کاری نماینده تام الاختیار شورای عالی بورس، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و نماینده انجمن صنفی شرکت های سرمایه گذاری استان باید حضور داشته باشند و دولت برای این امر نمایندگان اضافی خواهد داشت. گروه کاری معرفی نکرده است.

وی گفت: پیشنهادهایی برای تغییر قوانین معاملاتی سهام عدالت تا… گروه کاری مراتب فوق تنظیم و جهت تصویب به شورای عالی بورس اوراق بهادار ارائه می گردد.

امینی خواه می گوید در جلساتی که قبل از عید برگزار شده بود، وی و خزایی شرکت داشتند که منجر به تنظیم تفاهم نامه ماده 3 اساسنامه آزادسازی سهام در قانون شد که به دیوان عالی بورس ارائه شد.

رئیس هیئت مدیره کارگردان انجمن صنفی شرکت های سرمایه گذاری استانی گفت: مابقی اساسنامه باید برای رفع مغایرت ها و بهبود دعاوی تدوین و به دیوان عالی بورس ارائه شود.

امینی خواه گفت: متاسفانه دولت همچنان نمایندگان خود را دارد گروه کاری سهام عدالت توسط شخصی از وزارت امور اقتصادی و عضو اصلی شورای عالی بورس معرفی نشده است. گروه کاری حضور داشته باشید و با وجود مکاتبه با شورای عالی بورس و وزارت امور اقتصادی، همچنان نماینده این دو گروه هستیم. گروه کاری معرفی نشده اند.

وی افزود: سهام عدالت در واقع متعلق به مردم است، امور مربوط به آن باید به عهده خود مردم گذاشته شود و دولت نظارت داشته باشد اما متاسفانه برخی از مدیران با تردید و با وجود اینکه خود تایید کردند. گروه کاری سهام عدالت برای تشکیل هنوز نمایندگان خود را معرفی نکرده اند.

رئیس هیئت مدیره کارگردان انجمن صنفی شرکت های سرمایه گذاری استانی در خصوص معاملات سهام قضایی گفت: برای انجام معاملات و برگزاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری قضایی استان ها باید نمایندگانی برای جلسات معرفی شوند. در حال حاضر هیچ مشکلی با قانون و عضو هیئت مدیره وجود ندارد کارگردان یا دبیرکل دبیرخانه سهام عدالت برای احقاق حقوق مردم در جلسات شرکت های سرمایه پذیر شرکت کند.

امینی خواه درباره زمان برگزاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری گفت: ابتدا باید اساسنامه سهام عدالت اصلاح شود و در اساسنامه جدید شرایط برگزاری مجامع و نحوه برگزاری مجامع مشخص شود. بنابراین جلسات شرکت های استانی هنوز تشکیل نشده است.

انتهای، آخر پیام/
این را در صفحه اول پیشنهاد دهید

دیدگاهتان را بنویسید