لباسهای عروس الیزابت تیلور در چندین مراسم ازدواج او با هفت مرد زندگیش

درست است که الیزابت تیلور یکی را برای زندگی انتخاب نکرد و هشت بار از راهرو پایین رفت ، دو تای دیگمنبع

دیدگاهتان را بنویسید