مبانی فرهنگ بسیجی بالندگی کشور را محقق کرده است

مدیر مخابرات منطقه کردستان با اعلام اینکه نهادینه سازی فرهنگ بسیجی و مبانی آن در بالندگی کشور نقش بسزایی داشته است، گفت: عملیاتی نمودن این مبانی همگام با جامعه نیز، بر عهده تک تک بسیجیان شاغل در مخابرات منطقه است.منبع

دیدگاهتان را بنویسید