معاون استاندار از ایستگاه پمپاژ آب هام اهواز بازدید کرد