نظم و هنجارهای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بر عرصه فرهنگ

تبلیغات تلویزیونی همراه با خانواده دارای سه فرزند، تبلیغات محیطی و شهری با محتوای تعدد فرزندان، گنجاندن محتوای درسی در راستای تقبیح تجرد و سقط جنین تنها بخشی از آموزش‌ها، فرهنگ‌سازی‌ها و آگاهی‌بخشی‌هایی است که باید منتظرش باشیم.منبع

دیدگاهتان را بنویسید