نوآوری دیجیتال موجب خلق محصول و خدمت جدید می شود

استاد دانشگاه و دکتری مدیریت بازاریابی استان کردستان گفت: نوآوری دیجیتال موجب خلق محصول و خدمت جدید خواهد شد و این محصولات تازه هستند که زمینه وجود و پایداری کسب و کارها را فراهم می‌کنند.منبع

دیدگاهتان را بنویسید