وب سرور هنگام عمل به عنوان دروازه یا سرور پروکسی پاسخ نامعتبری دریافت کرد.


502 – وب سرور هنگام عمل به عنوان دروازه یا سرور پروکسی پاسخ نامعتبری دریافت کرد.

صفحه مورد نظر شما مشکل دارد و نمایش داده نمی شود. هنگامی که وب سرور (در حالی که به عنوان یک دروازه یا پروکسی عمل می کند) با سرور محتوای بالادستی تماس می گیرد، یک پاسخ نامعتبر از سرور محتوا دریافت می کند.

دیدگاهتان را بنویسید