وزیر کار «مجتمع ملی اقتصاد باید به تعاونی ها واگذار شود»وزیر کار «مجتمع ملی اقتصاد باید به تعاونی ها واگذار شود»

دیدگاهتان را بنویسید