وزیر کار: مجتمع های اقتصادی دولتی به تعاونی ها واگذار شودوزیر کار: مجتمع های اقتصادی دولتی به تعاونی ها واگذار شود

دیدگاهتان را بنویسید