پسر جوان خواهر دوقلواش را کشت

بنا بر گزارش پلیس آمریکا متهم به پلیس گفت وقتی از خواب بیدار شده خودش را در اتاق خواب خواهرش دیدهمنبع

دیدگاهتان را بنویسید