گزافه‌گویی ضد ایرانی جدید علی‌اف؛ ایران با کمک ارمنستان مواد مخدر به اروپا قاچاق می کند!

«الهام علی‌اف» در گزافه‌گویی ضد ایرانی جدید خود، گفت ارمنستان با کمک ایرانمنبع

دیدگاهتان را بنویسید