10000 سرباز در 22 منطقه / 530 کیلومتر از شبکه اصلی لایروبی در آماده باش هستند.