2000 فضای جدید ورزشی مدارس در کشور ایجاد شده است
شهرکرد – ایرنا – مدیرکل دفتر آمادگی جسمانی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به آغاز طرح شهید سلیمانی برای توسعه سرانه ورزش در مدارس گفت: با اجرای این طبقه 2100 فضاهای ورزشی مدارس به فضاهای ورزشی مدارس اضافه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید